Projekt i våldsprevention

En viktig del i vårt arbete handlar om prevention - att jobba förebyggande, för att vi ska kunna uppnå förändring i samhället. Vi arbetar bland annat med normkritik och att försöka förändra ungas attityd till våld.

Nedan kan du läsa om våra olika projekt.

Mentorer i våldsprevention (MVP)

För att förebygga våld behövs ett långsiktigt arbete, som riktar sig till en bred målgrupp. Därför arbetar utbildningsförvaltningen med utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention (MVP). 

MVP handlar om att förebygga genusrelaterat våld och kränkningar genom att uppmana eleverna att på olika sätt agera som förebild, vara aktiva åskådare (”bystanders”) och inte låta våldshandlingar från sina skolkamrater passera.De övergripande målen med MVP är att öka medvetenheten om våld, utmana eleverna att tänka självständigt och kritiskt, öppna för dialog och skapa reflekterande samtal, samt att uppmuntra till ledarskap – att våga lägga sig i och inspirera andra till att våga göra det.

Bakom programmet står Män för jämställdhet, Unizon och Våldspreventivt Centrum och projektet är finansierat av Arvsfonden. Kvinno- och tjejjouren Jönköping genomför programmet i samarbete med Jönköpings kommun.

Under 2016-2017 jobbar vi med metoden på en skola i kommunen, Skolverket utvärderar metoden på skolan under denna period. Förhoppningen är att fler skolor ska vilja ta sig an MVP!

Det handlar om kärlek

Det handlar om kärlek är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer, med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter. Tillsammans med Rädda Barnen, Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Ungdomsmottagningen, Polisen och olika enheter inom Socialtjänsten (t.ex. Fältgruppen och Stödcentrum för unga brottsutsatta) medverkar vi på gymnasieskolor i Jönköpings kommun. Projektet och metoden togs fram av Rädda Barnen i Norrköping 2008. Du kan läsa mer om projektet och metoden på www.dinarattigheter.se!

Vill du att vi ska besöka din skola?

Skicka ett mejl till: info@kvinnotjejjourenjkpg.se
eller ring: 036-16 36 82 så berättar vi mer.

Metodmaterialet Machofabriken

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Machofabriken är en verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Unizon, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Män för Jämställdhet.

Läs mer på www.machofabriken.se
eller maila: info@kvinnotjejjourenjkpg.se

Normstorm

Normstorm går ut på att synliggöra, problematisera och ifrågasätta normer. Ungdomar arbetar normkritiskt med utgångpunkt i material såsom machofabriken och framställer egna bilder eller konstverk. Projektet ger ungdomar möjligheten att under kreativa former reflektera kring normer utifrån sina egna perspektiv. Bilderna som tas fram ställs sedan ut samt samlas i ett metodmaterial och används som underlag och inspirationskälla för normkritiskt arbete.

Det centrala målet med projektet är att få skolor och fritidsgårdar att intressera sig för att arbeta med temat normer som en del av sitt värdegrundarbete. Projektet syftar också till att synliggöra och utmana normer som verkar exkluderande så att vi på ett kritiskt sätt kan omvärdera de normsystem vi tar för givna. På så vis kan vi bidra till att skapa ett samhällsklimat som präglas av mångfald och ömsesidig respekt människor emellan där alla kan känna sig inkluderande och delaktiga. Projektet samordnas av Jönköpings kommun.